Hoofdzaken uit Statuten

Hoofdzaken uit de statuten van

“De Seniorenvereniging Zandvoort”

Artikel 1. De naam

(Citaat uit de statuten) De vereniging draagt de naam De Seniorenvereniging Zandvoort.

Bij verkorting ook te noemen: DSVZ

 

Artikel 2. De doelstelling

(Citaat uit de statuten) De vereniging heeft ten doel op te komen voor de lokale belangen
van senioren in de gemeente Zandvoort en het bieden van contactmogelijkheden, zodat
senioren in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving en voorts het
verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

(Citaat uit de statuten) De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. een actieve inzet van de leden middels vrijwilligerswerk te stimuleren;
b. eraan bij te dragen dat de stem van senioren gehoord wordt bij lokale
aangelegenheden;
c. mogelijkheden te bieden om sociale contacten te onderhouden;
d. activiteiten te organiseren waardoor leden kunnen bijblijven bij actuele
ontwikkelingen;
e. culturele, sportieve en recreatieve evenementen te organiseren;
f. diensten aan te bieden, onder andere op het gebied van administratie en
belangenbehartiging.

 

Artikel 3. Wie kan er lid zijn

(Citaat) Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen die de
doelstelling van de vereniging onderschrijven en de leeftijd van vijftig (50) jaar
hebben bereikt.
Het bestuur is bevoegd ontheffing te verlenen van de genoemde leeftijdsgrens van
vijftig (50) jaar.

 

Artikel 5. Einde lidmaatschap

( Citaat) Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
(Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december).

Artikel 8 en 9. Benoeming en termijn bestuur

(Citaat)

1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
2. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder is het bestuur bevoegd een voordracht op te maken. De voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen.
3. Iedere bestuurder treedt af op de eerstvolgende ledenvergadering nadat hij vier jaar in functie is. Een periodiek aftredend bestuurder is terstond herbenoembaar.
(Citaat)

1. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
a) door ontslag door de algemene vergadering
b) door zijn vrijwillig aftreden
c) door zijn periodiek aftreden
d) doordat hij ophoudt lid van de vereniging te zijn.

 

Artikel 10. Taken en bevoegdheden van het bestuur

(Citaat) Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het beheer van en de
beschikking over het vermogen van de vereniging binnen de grenzen van haar doel.

 

Artikel 14. Algemene vergadering

( Citaat) Een algemene vergadering wordt tenminste eenmaal per jaar en wel binnen zes
maanden na het einde van het verenigingsjaar gehouden.

 

Artikel 15. Besluitvorming

( Citaat) De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
Alle leden met uitzondering van geschorste leden hebben toegang tot de
vergadering en hebben daar ieder het recht op het uitbrengen van één stem.